OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA – IN TIME d.o.o.

Zagreb, 05.09.2022.

 

In time d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Velika cesta 78 davatelj je ostalih poštanskih usluga i dopunskih usluga temeljem podnesene prijave za obavljanje poštanskih usluga Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije.

In time d.o.o. je davatelj ostalih poštanskih usluga s dodanom vrijednosti koja podrazumijeva uz prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje i određenu dodanu vrijednost.

In time d.o.o. je davatelj usluge u domaćem i međunarodnom prometu.

Kada naručujete naše usluge, Vi u svojstvu “Pošiljatelja” suglasni ste u svoje ime i u ime svakog drugog koji ima udjela u Pošiljci, da se ovi uvjeti primjenjuju od trenutka kada In time primi pošiljku, osim ako nije drugačije pismeno dogovoreno sa ovlaštenim djelatnikom In time-a. Vaša ovlaštenja i prava po pitanju bilo kojeg vida usluge (a za koje su izvršena dodatna plaćanja) nisu ugrožena.

Način i uvjeti obavljanja usluga

 1. Carina, Izvoz i Uvoz

In time može vršiti slijedeće aktivnosti u ime Pošiljatelja, a u svrhu pružanja svojih usluga: (1) ispunjavati dokumente, dopunjavati šifre proizvoda ili usluga i plaćati bilo koje carinske ili porezne pristojbe propisane zakonima i propisima, (2) djelovati kao špediter Pošiljatelja u svrhu carinjenja i izvozne kontrole i kao Primatelj-uvoznik isključivo za svrhu određivanja carinskog posrednika za obavljanje carinjenja i carinske evidencije.

 1. Pošiljke ekspresne i paletizirane

Termin “Pošiljka” podrazumijeva sve dokumente ili pakete ili palete koji se šalju po jednom prijevoznom listu i koje se otprema na bilo koji način koji odabere In time, uključujući zračnim putem, cestovnim ili bilo kojim drugim sredstvom. Termin “Prijevoznica” označava bilo koju naljepnicu proizvedenu od strane In time-ovog automatskog sistema, koju ispunjava ili pošiljatelj ili djelatnik davatelja usluge prilikom preuzimanja pošiljke, pošiljatelj i djelatnik davatelja usluge potpisuju prijevoznicu. Jedan primjerak ostaje pošiljatelju kao dokaz da je pošiljku predao na prijevoz a ostali primjerci se lijepe na pošiljku i prilikom uručenja primatelju, primatelj se potpisuje ili ovjerava žigom prijevoznicu ili dostavnu listu. Svaka pošiljka se otprema na osnovi ograničene odgovornosti kao što je ovdje navedeno. Ako Pošiljatelj zahtijeva veću zaštitu, tada se dogovara osiguranje koje se dodatno plaća. (Za dodatne obavijesti, molimo, pogledajte dalje u tekstu.) Termin “In time” označava bilo kojeg člana mreže In time.

Pod ekspresnom pošiljkom se podrazumijeva jedan ili više paketa koje pošiljatelj šalje na jednu adresu s time da težina svakog pojedinog paketa može biti do 31,5 kg i 300 cm obujma te maksimalno do 100 cm duljine.

Ukoliko paket teži više od 31,5 kilograma, takav paket se mora staviti na paletu i time će se smatrati paletiziranom pošiljkom. Za veće pošiljke se primjenjuje volumenska obračunska masa i to na način da se umnožak visine, širine i dužine podijeli sa brojem 6000 osim kod usluge Economy exspress gdje se umnožak podijeli sa brojem 5000, dobiveni iznos smatra se težinom pošiljke u kilogramima. Davatelj usluge ima pravo zaračunati volumenski obračun mase ako je on veći od stvarne mase pošiljke. Pod paletiziranom pošiljkom se podrazumijeva jedna ili više paleta težine do 600 kilograma i dimenzija 120x80x160 (visina) cm.

Nakon što davatelj usluge preuzme pošiljku od pošiljatelja, takva pošiljka se u skladu sa tehnološkim procesom davatelja usluge u distributivnom skladištu davatelja usluge; mjeri težina, duljina i volumen ovisno o vrsti pošiljke. Na taj način učinjeno mjerenje od strane davatelja usluge smatrati će se točnim i istinitim i vrijedit će kao takvo i prema pošiljatelju.

 • Prijam pošiljaka je preuzimanje pošiljaka od korisnika usluga u poslovnim prostorijama davatelja usluga i na adresi pošiljatelja, za prijam pošiljaka se izdaje potvrda o primitku.
 • Isporuka pošiljaka do vrata primatelja vrši se za maksimalno 2 paketa koja jedan pošiljatelj šalje na jednu adresu, ukupne težine do 31,5 kg, obujma 300 cm i maksimalne duljine do 100 cm.
 • Isporuka paletiziranih pošiljaka vrši se do adrese primatelja. Ukoliko postoji prepreka koja onemogućava prostup dostavnog vozila do adrese primatelja, pošiljka će biti dostavljena na najbližem prikladnom pristupnom mjestu. U slučaju da primatelj ne odobri istovar, pošiljka će biti vraćena pošiljatelju.
 1. Usluge koje davatelj usluge pruža

Pošiljatelj koji s davateljem usluge ima sklopljen ugovor prigodom predaje pošiljke može zahtijevati od davatelja usluge da se pošiljka uruči primatelju uz prethodnu naplatu otkupnine od primatelja u korist pošiljatelja. Primatelj plaća radniku davatelja usluge cijenu otkupne pošiljke u gotovini, a za što mu radnik davatelja usluge izdaje potvrdu o uplati otkupnog iznosa. Pošiljatelj koji zahtijeva takvu uslugu mora naznačiti na prijevoznici otkupnina i naljepiti na pošiljku oznaku otkupnina. Ovakvu uslugu moguće je ostvariti isključivo ako je pošiljatelj ovakvu uslugu ugovorio sa davateljem usluge.

Pošiljatelj može tražiti uslugu uručenja pošiljke isključivo određenoj osobi a takvu uslugu obvezno naznačiti na prijevoznici i naljepiti naljepnicu na pošiljku: uručiti osobno naznačenom primatelju. Ovakvu uslugu moguće je ostvariti isključivo ako je pošiljatelj ovu uslugu ugovorio sa davateljem usluge.

Davatelj usluge pruža i uslugu vremenski definiranog roka dostave. Pošiljatelj koji želi koristiti takvu uslugu mora izabrati rok dostave pošiljke jedino i isključivo između rokova dostave koji su ponuđeni od strane davatelja usluge. Pošiljatelj takvu uslugu mora naznačiti na prijevoznici i naljepiti oznaku na pošiljku rok dostave. Ovakvu uslugu moguće je ostvariti isključivo ako je pošiljatelj ovakvu uslugu ugovorio.

Davatelj usluge na svojoj internetskoj stranici ima objavljen popis mjesta na koja može jamčiti pošiljatelju pružanje i izvršenje gore navedenih usluga. Pošiljatelj je dužan prilikom naručivanja provjeriti da li je moguće traženu uslugu ostvariti. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, davatelj usluge odnosno njegov djelatnik prilikom preuzimanja pošiljke od pošiljatelja ne provjerava je li moguće izvršiti gore navedene usluge u odnosu na mjesto koje je naznačeno na prijevoznici. Pošiljatelj koji ne označi pošiljke na način na koji je to gore navedeno nema pravo podnijeti prigovor davatelju usluge kao niti pravo potraživati bilo kakvu naknadu štete u slučaju da davatelj usluge prekorači rok za prijenos i uručenje pošiljke.

 1. Neprihvatljive pošiljke
 • klasificirana kao opasni materijal, opasna roba, zabranjena ili ograničena vrsta robe propisana od IATA-e (International Air Transportation Association – Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika), ICAO-a (International Civil Aviation Organisation – Međunarodna organizacije civilnog zračnog prijevoza), ili bilo kojeg resora vlade ili koje druge relevantne organizacije;
 • nije pripremljena carinska deklaracija kada ju je bilo potrebno priložiti prema važećim carinskim propisima;

ili

 • životinje, zlato ili srebro u polugama ili šipkama, novac, prenosive instrumente plaćanja koji glase na donositelja, drago kamenje i plemenite metale, vatreno oružje, te njihove dijelove i streljivo, ljudske posmrtne ostatke, pornografiju i nelegalne narkotike/droge). 
 1. Isporuke i pošiljke koje nije moguće isporučiti

Pošiljke se ne mogu isporučivati na poštanske pretince ili poste restante. Pošiljke se isporučuju na adresu Primatelja koju je dao Pošiljatelj, uposlenicima kod pravne osobe, osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili opunomoćenoj osobi. Ako Primatelj odbije isporuku ili odbije platiti za nju, ili se Pošiljka smatra neprihvatljivom, ili ako je potcijenjena za potrebe carinjenja, ili ako se Primatelj ne može locirati, In time će poduzeti razumne napore da Pošiljku vrati Pošiljatelju o njegovom trošku. Ukoliko pošiljatelj i primatelj odbiju primitak pošiljke, smatra se da su se odrekli prava vlasništva u korist davatelja usluga koji može pošiljku prodati ili je se riješiti bez ikakve odgovornosti prema Pošiljatelju i Primatelju ili bilo kome drugome, a uz prethodnu primjenu naplate usluga i s tim povezanih administrativnih troškova.

 1. Pregled

In time ima pravo otvoriti i pregledati Pošiljku, uz pristanak pošiljatelja ili primatelja ili pred

povjerenstvom, u sljedećim slučajevima;

 • kad se pošiljka ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju (neuručiva)
 • kad postoji osnovana sumnja da se u pošiljci nalaze zabranjeni predmeti iz čl.4
 • kad je pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj,
 • kad pošiljka u međunarodnom prometu podliježe carinskom i deviznom pregledu.

Neuručivu pismovnu pošiljku pred povjerenstvom odmah uništiti a ostale pošiljke čuvati godinu dana od dana pregleda.

 1. Naplata i obračun pošiljke

Troškovi pošiljke In time-a obračunavaju se prema višoj težini, da li stvarnoj ili volumetričkoj, a svaka Pošiljka može se ponovno vagati ili ponovno mjeriti od strane In time-a da bi se potvrdila dotična kalkulacija. Pošiljatelj će platiti ili nadoknaditi In time-u sve troškove slanja pošiljke, skladištenja, carinskih pristojbi i poreza za usluge koje je davao In time-u svoje ime ili za Pošiljatelja, Primatelja ili bilo koju treću stranu, te sva potraživanja, naknade i troškove koju mogu nastati u slučaju da se utvrdi da je Pošiljka neprihvatljiva za transport.

U slučaju da pošiljatelj koji s davateljem usluge ima sklopljen ugovor naznači na prijevoznici da uslugu prijevoza plaća primatelj a primatelj odbije platiti prijevoz, onda davatelj usluge ima pravo naplatiti svoje usluge od pošiljatelja. Ako pošiljatelj odbija platiti prijevoz, davatelj usluge ima pravo zadržati pošiljke koje je trebao uručiti za pošiljatelja.

 1. Odgovornost In time-a

U unutarnjem prometu davatelj usluga odgovara: za gubitak ili oštećenje pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja, za prekoračenje roka za prijenos pošiljke, u slučaju kad nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti.

Davatelj usluga nije odgovoran u slijedećim slučajevima: kada pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba ne podnese pritužbu ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku, kad se radi o pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen u skladu s ovim općim uvjetima, kada je šteta uzrokovana time što pošiljatelj nije adresirao ili pakirao pošiljku na način propisan ovim općim uvjetima, u slučaju da tijekom prijenosa dođe do oštećenja vanjske ambalaže ali ne dođe do oštećenja sadržaja pošiljke.

Davatelj usluga ne odgovara za pošiljateljevu ili primateljevu izgubljenu dobit, (pod čim se smatra a primjera radi ali bez ograničenja u navođenju: izmakla korist prihod od izmakle kamate, izmakli dobitak od mogućih budućih poslova itd.) kao niti stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, te prekoračenja roka za prijenos i neizvršenje usluge uručenja pošiljke.

 1. Vremenska ograničenja za reklamacije

Ako pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba smatra da pošiljka nije uručena primatelju, ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, ili da ugovorena usluga nije obavljena ili nije obavljena u cijelosti, može davatelju usluge podnijeti pisanu pritužbu u roku od tri mjeseca u domaćem transportu odnosno šest mjeseci u međunarodnom transportu od dana predaje pošiljke.

Pritužbu zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke primatelj ili druga ovlaštena osoba mora podnijeti odmah pri uručenju pošiljke.

Davatelj usluge obvezan je izjasniti se o utemeljenosti pritužbe u roku 30 dana od dana njezina podnošenja.

 1. Naknada štete u unutarnjem prometu i rokovi za uručenje

a) Za gubitak, potpuno ili djelomično oštećenje kao i umanjenje sadržaja pošiljke s potvrđenim uručenjem – vraća se iznos u visini peterostrukog iznosa naplaćene usluge za prijevoz.

Za prekoračenje roka prijenosa pošiljke – vraća se iznos u visini trostrukog iznosa naplaćene usluge za prijevoz.

Svaki odštetni zahtijev za gubitak, potpuno ili djelomično oštećenje kao i umanjenje sadržaja pošiljke s potvrđenim uručenjem a s označenom vrijednosti bit će proslijeđen osiguravajućem zavodu da štetu procijeni i isplati naknadu – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke, ali najviše do označene vrijednosti i maksimalnog iznosa do 100.000 kn (13.272,28 EUR) uz dokaz da je prijevoz i osiguranje plaćeno. Odgovornost davatelja usluge je ograničen na maksimalni iznos do 100.000 kn (13.272,28 EUR) po štetnom događaju.

U slučaju da pošiljatelj preda na prijevoz In time-u slipove kreditnih, debitnih ili drugih vrsta bankovnih kartica, recepte, čekove, čekovne knjižice, mjenice, zadužnice, ulaznice, putničke karte, dionice ili isprave o dionicama, obveznice, police osiguranja, te bilo kakve druge isprave, ugovore ili dokumente te: dođe do gubitka ili potpunog oštećenja sadržaja takve pošiljke za koji je odgovoran davatelj usluge, i pošiljatelj ili primatelj potražuje naknadu štete u iznosu koji prelazi iznos od peterostruke naknade na koju bi pošiljatelj ili primatelj imao pravo sukladno odredbama ovih općih uvjeta, onda će se iznosom štete smatrati iznos koji odgovara dokazivom trošku ponovnog pribavljanja, odnosno ishođenja izgubljene ili oštećene isprave, dokumenta ili ugovora. U trošak pribavljanja ili ishođenja neće se priznati trošak radne snage, odnosno osoblja potrebnog za pribavljanje isprave, dokumenta ili ugovora. Osoba koja potražuje naknadu štete dužna je postupati u dobroj vjeri i poduzeti sve potrebne mjere kako bi se uz što manji trošak pribavila odnosno ishodila takva isprava, document ili ugovor. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, odgovornost davatelja usluge je ograničena na maksimalni iznos do 100.000 kn (13.272,28 EUR) po štetnom događaju.

b.) Rok uručenja podrazumijeva vrijeme od prijama pošiljke do uručenja primatelju. In Time se obvezuje sve pošiljke težine do 31,5 kilograma uručiti u roku od 2 radna dana, a pošiljke teže od 31,5 kilograma u roku 5 radnih dana od dana kada pružatelj usluge preuzme pošiljku od pošiljatelja. U rokove se ne računa:

 • Dan kada je pošiljka preuzeta
 • Vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja
 • Zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje In time-a
 • Neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava
 • Ako je pošiljka primljena poslije zadnje otpreme pošiljaka iz ureda In time-a

In time može s korisnicima usluga ugovoriti posebne rokove za uručenje.

Za pošiljke adresirane na otoke rok za uručenje produljuje se za jedan radni dan.

 1. Naknada štete u međunarodnom prometu i rokovi za uručenje

Ako se radi o prijevozu pošiljke koja se prevozi kombiniranim transportom: zrakom, cestom ili drugim načinom transporta, pretpostavlja se da je gubitak, potpuno ili djelomično oštećenje kao i umanjenje sadržaja pošiljke nastalo tijekom zračnog prijevoza vraća se iznos 17 SDR/kg brutto težine.

Ako se radi o prijevozu cestom za gubitak, potpuno ili djelomično oštećenje kao i umanjenje pošiljke davatelj usluga odgovara ograničeno – iznos 8.33 SDR/kg brutto težine a sve prema odredbama konvencije za međunarodni prijevoz. Odgovornost davatelja usluge je ograničena na maksimalni iznos do 100.000 kn (13.272,28 EUR) po štetnom događaju.

In time može dogovoriti osiguranje za Pošiljatelja koje pokriva njenu stvarnu gotovinsku vrijednost, uzimajući u obzir fizičko oštećenje Pošiljke, ukoliko Pošiljatelj to zatraži preko In time-a i plati odgovarajuću premiju. Osiguranje Pošiljke ne uključuje indirektan gubitak ili oštećenje, kao ni gubitak ili oštećenje koje je uzrokovano kašnjenjem. Svaki odštetni zahtijev biti će proslijeđen osiguravajućem zavodu da štetu procijeni i isplati naknadu.

In time će poduzeti svaki razumni napor kako bi isporučio Pošiljku prema redovnom rasporedu isporuka In time-a.

Rokovi za uručenje pošiljaka u međunarodnom prometu s državama EU:

Za uslugu Express                              – dox najviše tri radna dana

– Non-dox najviše pet radnih dana

Za uslugu Economy Express – najviše devet radnih dana

Ostale zemlje svijeta:

Za uslugu Express                             – najviše dvanaest radnih dana

Za uslugu Economy Express         – najviše četrnaest radnih dana

U rokove se ne računa:

 • Vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja
 • Vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje In time-a
 • Neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava pošiljaka
 • Ako je pošiljka primljena poslije zadnje otpreme pošiljaka iz ureda In time

In time može s korisnicima usluga ugovoriti posebne rokove za uručenje.

In time za prekoračenje rokova uručenja pošiljaka odgovara povratom naplaćene usluge za prijevoz.

 1. Okolnosti izvan kontrole In time-a

In time ne odgovara za bilo koji gubitak ili štetu koja bi proizašla iz okolnosti koje su izvan njegove kontrole. One uključuju slijedeće, ali nisu ograničene samo na njih:

 • “Elementarne nepogode” – tj. potres, ciklon, oluja, poplava, magla, snijeg
 • “Viša sila” – tj. rat, pad aviona ili embargo
 • bilo koja greška ili svojstvo vezano za prirodu Pošiljke, čak i ako je poznata

In time-u

 • pobuna ili građanski rat
 • bilo koji čin ili propust od strane osobe koja nije zaposlenik In time-a tj. Pošiljatelj, Primatelj, treća strana, carinik ili državni službenik
 • industrijsko djelovanje
 • električno ili magnetsko oštećenje ili brisanje elektronskih ili fotografskih slika, podataka ili snimaka
 • Zastoj u prometu
 1. Varšavska konvencija

Ako se Pošiljka prevozi zrakom, a prijevoz zahtijeva krajnje odredište ili zaustavljanje u zemlji koja nije zemlja polazišta, Varšavska konvencija (“Varšava”) ukoliko je primjenjiva na taj slučaj, određuje i u većini slučajeva ograničava In time-ovu odgovornost za gubitak ili oštećenje.

 1. Pošiljateljeve garancije i osiguranje od štete

Pošiljatelj će nadoknaditi štetu In time-u i neće ga smatrati krivim za bilo koji gubitak ili štetu proizašlu iz činjenice propusta Pošiljatelja da radi u skladu sa važećim zakonima i ovim općim uvjetima i propisima, niti za to ako Pošiljatelj prekrši slijedeće garancije i uvjete:

 • da su sve informacije koje Pošiljatelj ili njegovi zastupnici daju potpune i točne;
 • da je Pošiljka pripremljena na siguran način od strane zaposlenika Pošiljatelja;
 • da je Pošiljatelj zaposlio pouzdano osoblje da pripreme Pošiljku;
 • da je Pošiljatelj zaštitio Pošiljku od neovlaštenog rukovanja tijekom pripreme, skladištenja i transporta do primatelja
 • da je Pošiljka ispravno označena i adresirana i zapakirana na načina da zaštiti njezin sadržaj, druge pošiljke i radnike koji rukuju s pošiljkom.
 • Pod pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući omot, plastičnu foliju punjenu zrakom, drveni sanduk, paletiziranje, ljepljiva vrpca, plastična svezica, kartonska kutija, radi spriječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke da osigura siguran transport, uz uobičajeno rukovanje; da su označene pošiljke na ispravan način: pazi lomljivo staklene i lako lomljive i osjetljive predmete je dužan pošiljatelj zapakirati pojedinačno u čvrstu kutiju koja je ispunjena odgovarajućim zaštitnim materijalom papir, stiropor, spužva ili slično, tekućine i topljive stvari pošiljatelj je dužan zatvoriti u nepropusnu posudu ili kakav drugi nepropusni omot-prvo pakiranje, nepropusna posuda ili kakav drugi material umotati u material koji je sposoban upiti tekućinu u slučaju loma ili puštanja posude odnosno omota u kojem se tekućina ili topljiva stvar nalazi. Na kraju pošiljatelj je dužan takvu pošiljku još staviti u čvrstu kutiju-drugo pakiranje i označiti da je sadržaj pošiljke tekućina ili topljiva stvar.
 • da se poštivalo sve carinske, uvozne, izvozne i ostale zakone koji se odnose na Pošiljku; i
 • da je prijevozni list potpisan od strane ovlaštenog zastupnika Pošiljatelja i da su ovi Uvjeti neprisilna obaveza Pošiljatelja.
 • Davatelj usluge ima pravo odbiti preuzeti pošiljku od pošiljatelja ukoliko smatra da pošiljka nije zapakirana na način kao što je propisanom ovim općim uvjetima, ukoliko pošiljka nije adresirana na način propisan ovim općim uvjetima, ukoliko pošiljci nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva prijevoznička dokumentacija, ukoliko davatelj usluge smatra da bi preuzimanjem pošiljke na prijevoz ugrozio svoje poslovanje, život ili zdravlje radnika ili trećih osoba ili da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih osoba.
 • Davatelj usluge ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na pošiljci iz razloga što se pošiljatelj nije koristio prilikom pakiranja odgovarajući material ili iz razloga što se pošiljatelj nije pridržavao uputa za pakiranje navedene u ovim općim uvjetima. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, činjenica da je davatelj usluge preuzeo pošiljku na prijevoz ne znači da je pošiljatelj pošiljku zapakirao u skladu sa odredbama ovih općih uvjeta.
 1. Ruta

Pošiljatelj je suglasan s svakom rutom i skretanjima, uključujući mogućnost da se Pošiljka može slati

posrednim putem uz mjesta zaustavljanja.

 1. U slučaju oscilacije cijene nafte na tržištu davatelj usluga zadržava pravo jednostrane korekcije cijene svojih usluga prijevoza pošiljaka – dodatak na gorivo.
 1. U trenutku kada naručitelj od davatelja usluge naruči uslugu, smatrat će se da je naručitelj pročitao u tom trenutku važeće opće uvjete davatelja usluge ted a ih u cijelosti prihvaća.
 1. Važeći zakon

Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih općih uvjeta, davatelj usluge I naručitelj usluge nastojat će riješiti mirnim putem. Ukoliko davtelj usluge I naručitelj uslugu ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenje ovih općih uvjeta riješiti mirnim putem, za riješavanje sporova bit će nadležan stvarno I mjesno nadležni sud u Zagrebu.

 1. Odvojivost

Pravno nevaženje ili nemogućnost primjene bilo koje klauzule ovih Uvjeta neće utjecati na ni jedan njihov dio.

 1. Davatelj usluge zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune općih uvjeta. Izmjene i dopune općih uvjeta objavljuju se na internetskoj stranici i u poslovnim prostorijama davatelja usluge u obliku pročiščenog teksta. Ukoliko osoba koja s davateljem usluga ima sklopljen ugovor u roku od sedam dana od dana objave izmjena i dopuna općih uvjeta ne otkaže ugovor, smatrat će se da takva osoba prihvaća učinjene izmjene i dopune općih uvjeta.
 1. Ako klijent ima izuzetno hitnu i važnu pošiljku, čiji bi gubitak ili kašnjenje rezultiralo zahtjevom za odštetu, klijent mora kontaktirati svog vlastitog predstavnika osiguravajućeg društva kako bi pošiljku osigurao od takvih rizika, jer In time ne preuzima ovu vrstu odgovornosti. In time ne nudi niti ugovara ovakvo osiguranje.

Zašto je In Time siguran izbor?

Pouzdanost

In Time je od svojih početaka do danas narasla u jednu od vodećih kurirskih službi u Republici Hrvatskoj. Postavljamo standarde u kurirskom poslovanju nudeći potpunu pokrivenost domaćeg tržišta uz najkvalitetniju uslugu distribucije pošiljaka.

Kvaliteta

Težimo ka tome da svojim partnerima olakšamo poslovanje neumorno radeći na unapređenju kvalitete poslovanja. Praćenjem specifičnih potreba svojih klijenata, prva smo hrvatska kurirska tvrtka koja se proširila izvan granica Hrvatske.

Sigurnost

Brinemo da vaše pošiljke stignu sigurno na odredište. Preuzimanje pošiljke istog dana, skladišna manipulacija te organiziranje dostave već idućeg radnog dana uz maksimalne napore zaposlenika da uoče i uklone moguće rizike, samo su mali dio cjelokupnog procesa.

Newsletter

Želiš biti u toku sa svim novostima?
Prijavi se na naš newsletter.

Molimo upišite valjanu email adresu.

Tečaj €/kn: 7,53450

® Sva prava pridržana 2020 - In Time d.o.o.

Zahvaljujemo Vam na prijavi! Kako bi bili sigurni da se radi o Vama, poslali smo vam verifikacijski mail na mail adresu koju ste prijavili te koju trebate potvrditi. Ukoliko mail ne stigne u inbox molimo da provjerite spam pretinac.