post image

Carinsko posredovanje FEDEX express

CJENIK CARINSKOG POSREDOVANJA ZA POŠILJKE PRISTIGLE PUTEM KURIRSKE SLUŽBE FEDEX EXPRESS

VRIJEDI OD 03.09.2018.

USLUGA CIJENA U KUNAMA
Do 3 tarifna broja 120,00 KN
Dodatni tarifni broj 7,50 KN
Carinska garancija 1% minimum 50.00 KN
Smještaj pošiljke u carinsko skladište (prvi dan gratis) 10,00 KN/DAN
Zahtjev za veterinarski pregled 200,00 KN
Zahtjev za fitosanitarni pregled 200,00 KN
Zahtjev za sanitarni pregled 200,00 KN
Provoz robe 320,00 KN
Izvozno carinjenje 45,00 KN
Izjava, Molbe 100,00 KN

Za svaki zavisni posao naplaćuju se upravne pristojbe u visini propisanoj ZOUP-om ( NN 115/16 ), skladišni troškovi, tržni i sanitarni inspektorat, plaćeni troškovi ( iskup paipra, tovarnih listova i sl. ) te carinske pristojbe prema CZ I CT.

Za svaku deklaraciju gdje postoji plaćanje carinskih pristojbi (Carina + PDV), te za provoz, naplačuje se korištenje carinske garancije u visini 1 % od iznosa carinskih pristojbi minimalno 50.00 kuna.

 

Na iznos usluge i carinske garancije obračunava se PDV.

Na posredovanje u izvozu ne obračunava se PDV.